• 9 سال پیش Phatzimo شعر ترجمه torbatipoems.blogspot.com بررسی گزارش شده تایید شده رد شده

    شعر پایان من در آغاز من از تی اس الیوت