• 5 سال پیش afshin شطرنج tehranchess.com بررسی گزارش شده تایید شده رد شده

    پيشنهادهای سوزان پولگار براي والدين و مربيان بازيکنان نونهال و نوجوان