• 6 سال پیش darbare شطرنج darbare.com بررسی گزارش شده تایید شده رد شده

    کاسپاروف با سفید شروع میکند و بازی را میبرد