• 8 سال پیش Phatzimo شعر فارسی ganjoor.net بررسی گزارش شده تایید شده رد شده

    شعر "مرا دو دیده به راه و دو گوش بر پیغام" از سعدی