• 9 سال پیش Phatzimo کتابخوانی leilasadeghi.com بررسی گزارش شده تایید شده رد شده

    بررسی نمایشنامه ی "در انتظار گودو" نوشته ی ساموئل بکت