• 7 سال پیش Phatzimo شعر ترجمه poets.ir بررسی گزارش شده تایید شده رد شده

    شعر "کسی به فکر من نیست" از انسی الحاج