• 6 سال پیش darbare ریاضیات i.imgur.com بررسی گزارش شده تایید شده رد شده

    الگوی زیبای حاصل از رسم خطوط مماس به منحنی سینوس