• 6 سال پیش afshin هوش مصنوعی search.dadegan.ir بررسی گزارش شده تایید شده رد شده

    جستجو در پیکره وابستگی نحوی زبان فارسی و فرهنگ ظرفیت نحوی افعال