• 6 سال پیش afshin هوش مصنوعی بررسی گزارش شده تایید شده رد شده

    فهم کلمات و ساختار شعر فردوسی توسط مدل شبکه عصبی بازگشتی