• 6 سال پیش afshin هوش مصنوعی vaznyab.nosokhan.com بررسی گزارش شده تایید شده رد شده

    بازشناسی وزن عروضی شعر فارسی با استفاده از مدل مبتنی بر یادگیری عمیق