• 4 سال پیش Cvv هندسه darbare.com بررسی گزارش شده تایید شده رد شده

    با داشتن طول وتر و فاصله از محیط دایره شعاع را بدست آورید