• 5 سال پیش Cvv مسائل ریاضی darbare.com بررسی گزارش شده تایید شده رد شده

    دو خط عمودی کاملا موازی هستند. مجموع سه زاویه آبی چیست؟