• 5 سال پیش Cvv مسائل ریاضی darbare.com بررسی گزارش شده تایید شده رد شده

    اگر شعاع هر دایره ۴ واحد باشد مساحت ناحیه قهوه‌ای رنگ را پیدا کنید