• 3 سال پیش Cvv هندسه darbare.com بررسی گزارش شده تایید شده رد شده

    استوانه ای به قطر ۶ ، چه ارتفاعی داشته باشد که در آن ۳ کره به قطر ۴ مانند شکل بالا قرار بگیرد؟