• 2 سال پیش afshin بلبل‌زبان bolbolzaban.com بررسی گزارش شده تایید شده رد شده

    چو گل از پرده بیرون آمد آن شوخ - ز هر سو فتنه‌ای آغاز کرد آن