• 3 سال پیش afshin بلبل‌زبان bolbolzaban.com بررسی گزارش شده تایید شده رد شده

    این چه حالست که از وی شده ام مست و خراب - که دگر بر سر من سایه نیفکند مرا