• 3 سال پیش afshin بلبل‌زبان bolbolzaban.com بررسی گزارش شده تایید شده رد شده

    این چنین کز غم هجران تو می نالم زار - گر تو دانی که چها بر دل من می‌گذرد