• 3 سال پیش afshin بلبل‌زبان bolbolzaban.com بررسی گزارش شده تایید شده رد شده

    ز من می رسد مژده ی ناز دوست - که نور دو عالم ز رخسار اوست