• 3 سال پیش afshin بلبل‌زبان bolbolzaban.com بررسی گزارش شده تایید شده رد شده

    بر سر کوی تو از رشک رقیبان همه شب - چشم در راه و سر افکنده به دیوار و در است