• 2 سال پیش afshin بلبل‌زبان bolbolzaban.com بررسی گزارش شده تایید شده رد شده

    گر می رود ز دست غمت جان، روا مدار - ما را به بوسه باز بر آن بند می‌رود