• 3 سال پیش afshin بلبل‌زبان bolbolzaban.com بررسی گزارش شده تایید شده رد شده

    از آن رو می کند در هر دو عالم که او را هست ایثار دمادم