• 3 سال پیش afshin بلبل‌زبان bolbolzaban.com بررسی گزارش شده تایید شده رد شده

    این چنین شوری که در دل دارم از عشق تو نیست - وین چنین دردی که در سر دارم از عشق تو نیست