• 3 سال پیش afshin بلبل‌زبان bolbolzaban.com بررسی گزارش شده تایید شده رد شده

    تا به کی بر ملک خود باشی تو سلطان جهان - تا به کی بر تخت شاهی بر سر کیوان شوی