• 3 سال پیش afshin بلبل‌زبان bolbolzaban.com بررسی گزارش شده تایید شده رد شده

    از تو ای سرو روان ما را به جان آمد گزند - وز تو ای ماه رخان ما را به دل آتش فکند