• 3 سال پیش afshin بلبل‌زبان bolbolzaban.com بررسی گزارش شده تایید شده رد شده

    هر که را باشد دل و جان بنده - گردد از طاعت همه شرمنده