• 3 سال پیش afshin بلبل‌زبان bolbolzaban.com بررسی گزارش شده تایید شده رد شده

    بر سر کوی تو ای کعبه مقصود مقیم - کعبه اهل صفا خانه بیت الحرم است