• 3 سال پیش afshin بلبل‌زبان bolbolzaban.com بررسی گزارش شده تایید شده رد شده

    گر به من روزی ز روی لطف بنمایی رخی - دیده جان هم به استقبال تو آید به سر