• 3 سال پیش afshin بلبل‌زبان bolbolzaban.com بررسی گزارش شده تایید شده رد شده

    گر نه ای مست از شراب عشق او - کی خوری زین جام مستی تا ابد