• یک سال پیش afshin بلبل‌زبان bolbolzaban.com بررسی گزارش شده تایید شده رد شده

    همی گفت این سخن ها وین چنین زار - بماندم تا چه آید بر سرم کار