• 3 سال پیش afshin بلبل‌زبان bolbolzaban.com بررسی گزارش شده تایید شده رد شده

    شد بر در دیر و حرمش دیده پر از نور - بر دست مگر یک تن از آن غمزده بیمار