• 3 سال پیش afshin بلبل‌زبان bolbolzaban.com بررسی گزارش شده تایید شده رد شده

    از بس که کرد ناله و فریاد و آه و زار - بر باد داد خاک به هر رهگذار شد