• 3 سال پیش afshin بلبل‌زبان bolbolzaban.com بررسی گزارش شده تایید شده رد شده

    تا نگردد صرف آب و دانه تخم آرزو - در زمین شور تخم خویش را نشو و نماست