• 3 سال پیش afshin بلبل‌زبان bolbolzaban.com بررسی گزارش شده تایید شده رد شده

    ز من مجوی ملامت که در طریق وفا - ز دوست رنجه شدن نیست اختیاری را