• 3 سال پیش afshin بلبل‌زبان bolbolzaban.com بررسی گزارش شده تایید شده رد شده

    ز بس کز دل به تیر غمزه بر جان زد خدنگ او - ز صد تیرش به یک پیکان نمی‌آید سپر بیرون