• 3 سال پیش afshin بلبل‌زبان bolbolzaban.com بررسی گزارش شده تایید شده رد شده

    ز سوز سینه و آه سحرگهی هر دم - هزار بار به زاری زار می‌گریم