• 3 سال پیش afshin بلبل‌زبان bolbolzaban.com بررسی گزارش شده تایید شده رد شده

    ز تنگیش چو نی ام تنگ دل چو موی شده - ز بس که خوردم بر دل ز بس که خوردم خون