• 3 سال پیش afshin بلبل‌زبان bolbolzaban.com بررسی گزارش شده تایید شده رد شده

    ز نور روی تو شد چشم من چو چشمه مهر - هزار بار ز دیده مرا به جوش آمد