• 3 سال پیش afshin بلبل‌زبان bolbolzaban.com بررسی گزارش شده تایید شده رد شده

    به هر دو دست تو گر نیست بوسه ای بر لب - به هر دو پای تو‌گر نیست بوسه‌ای بر پای