• 3 سال پیش afshin بلبل‌زبان bolbolzaban.com بررسی گزارش شده تایید شده رد شده

    ز دیده سیل به دنبال می رود بیرون - ز بس که خانه مردم خراب می‌گردد