• 3 سال پیش afshin بلبل‌زبان bolbolzaban.com بررسی گزارش شده تایید شده رد شده

    نمی باشد ز سنگ کودکان در هر دلی جایی - به جز سنگ ملامت نیست در دل خواب و خور را ما