• 3 سال پیش afshin بلبل‌زبان bolbolzaban.com بررسی گزارش شده تایید شده رد شده

    به جان در خدمتش دایم همی باش - که تا گردی ز خدمت دور و از ناز