• 3 سال پیش afshin بلبل‌زبان bolbolzaban.com بررسی گزارش شده تایید شده رد شده

    گر چه شد در هر قدم صد ره فزون - در ره عشق تو از خواری گذشت