• 3 سال پیش afshin بلبل‌زبان bolbolzaban.com بررسی گزارش شده تایید شده رد شده

    ز بس که ریخت به روی تو خون ز چشم پر آب - ز شرم روی تو شد آب در عقیق مذاب