• یک سال پیش afshin بلبل‌زبان bolbolzaban.com بررسی گزارش شده تایید شده رد شده

    در هر دو جهان نیست یکی عاشق یکتا - آن یک که کند میل به عالم به دو عالم