• 3 سال پیش afshin بلبل‌زبان bolbolzaban.com بررسی گزارش شده تایید شده رد شده

    ز بس در دل به ذوق آن دهان جا می کنم پنهان - به پهلو چون نهم انگشت از من می‌جهد بیرون