• 3 سال پیش afshin بلبل‌زبان bolbolzaban.com بررسی گزارش شده تایید شده رد شده

    ز بس که ریخت به دل خون ز رشک همت تو - به چشم اشک فشان گشت ابر نیسانی