• 3 سال پیش afshin بلبل‌زبان bolbolzaban.com بررسی گزارش شده تایید شده رد شده

    ز بس کز دل به هر سو می‌دود آه - ز هر سو می‌دود چون مرغ در راه