• 3 سال پیش afshin بلبل‌زبان bolbolzaban.com بررسی گزارش شده تایید شده رد شده

    چه باشد گر ز من پرسی که چونی - ز حال من چو پرسی من چه گویم