• 3 سال پیش afshin بلبل‌زبان bolbolzaban.com بررسی گزارش شده تایید شده رد شده

    چو شاه جهان روی او را بدید - ز شادی رخش همچو گل بشکفید