• 3 سال پیش afshin بلبل‌زبان bolbolzaban.com بررسی گزارش شده تایید شده رد شده

    ای ز تو مست خواب و بیداری - وز تو شیرین هزار هشیاری